תקנון האתר

תקנון לאתר 2loan.co.il

 1. תקנון זה בא להסדיר את השימוש באתר co.il (להלן “האתר”) והנו הסכם מחייב בין כל מבקר באתר ו/או כל מי שעושה שימוש באתר (להלן “המשתמש”) ובין בעלי האתר ומנהליו (להלן “בעלי האתר”).
 2. בעצם הגלישה באתר ו/או השימוש בו מאשר המשתמש את תוכן התקנון על כל סעיפיו ומאשר כי הוא קרא את התקנון בעיון והנו מסכים ומאשר את כל סעיפיו. משתמש שאינו מסכים לכל סעיפי התקנון במלואם וללא הסתייגויות, יפסיק את הגלישה באתר לאלתר.
 3. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (As-Is)ובעלי האתר אינם אחראים לתקלות מכל סוג העלולות לקרות בקשר עמו, בדגש ל, אך לא רק, השמטות מידע, שיבושים במידע, שיבושים בזמינות האתר, נוזקות ורוגלות מכל מין וסוג. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אם וככל שייגרם כזה למי ממשתמשי האתר ו/או לחלקם ו/או לכולם כתוצאה משימוש באתר.
 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לדיוק ועדכניות התכנים. אין להסתמך על תכני האתר לצורך קבלת החלטות. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אם וככל שייגרם כזה למי ממשתמשי האתר ו/או לחלקם ו/או לכולם כתוצאה מהסתמכות על תכני האתר.

 

התקשרות עם צדדי ג’

 1. משתמשי האתר, בהשאירם פניה (פרטי קשר) בטפסים השונים המוטמעים באתר או בטופס חיצוני המקושר מהאתר מאשרים בזאת לבעלי האתר להעביר את פרטיהם לצדדי ג’ ע”מ שאותם צדדי ג’ יציעו להם הצעות בנושא הפניה (הלוואות ו/או נושאים נוספים הקשורים לנושא הפניה).
 2. למשתמשי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר או מי מטעמם בקשר עם ההצעות שניתנו למשתמשי האתר, בהתאם לסעיפים הקטנים שלהן, חלקם ו/או כולם כאחד:
  1. הטרדה לפי חוק הספאם.
  2. איכות ההצעות ו/או אמינותן ו/או תוכנן.
  3. איכות השירות שקיבלו מצד ג’.
  4. כל נושא אחר.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יתבע ו/או יעלה טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כנגד צדדי ג’ אשר ההתקשרות עמם נעשתה דרך האתר במישרין או בעקיפין. המשתמש מתחייב בזאת לשפות באופן מיידי, עם קבלת דרישה, את בעלי האתר בכל הנזקים שייגרמו להם, לרבות, אך לא רק, הוצאות משפטיות והיוון פוליסת ביטוח, אם וככל שתופנה כנגדם תביעה ו/או תביעת שיבוב מצד ג’ כאמור בעקבות תביעה של משתמש כנגד אותו צד ג’ בכל עילה שהיא.
 4. מובהר בזאת כי הנהלת האתר אינה שותפה עסקית של צדדי ג’ להם מועברות הפניות ואינה אחראית לאיכות השירות ו/או טיב המוצר אותו יציעו צדדי ג’ למשתמש ו/או יושרם של צדדי ג’. על המשתמש חלה החובה לבצע בדיקה מקיפה לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש מצד ג’ כאמור.
 5. אין לראות בהפניית פרטי משתמש לצד ג’ כזה או אחר, ע”י בעלי האתר, משום המלצה למשתמש לבצע עסקה מכל סוג שהוא עם אותו צד ג’.
 6. אין לראות בתכני האתר, חלקם או כולם, משום המלצה לביצוע צעדים כלכליים/פיננסיים מכל סוג שהוא, בדגש לנטילת הלוואה, אך לא רק.
 7. למען הסר ספק, מובהר כי בעלי האתר לא ישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, הוצאות משפטיות, תשלומי ריבית ו/או כל נזק אחר. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
 8. המשתמש מסכים כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם השימוש באתר.
 9. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לנזקים ישירים ואו עקיפים כלפי צד ג’ כלשהו בקשר עם השימוש באתר.

 

 1. אחריותם של בעלי האתר ו/או מי מטעמם בכל תביעה בקשר עם האתר ו/או תכניו ו/או ספקים שיקבלו את פרטי המשתמש ו/או כל עילה אחרת, תוגבל ל 100 ש”ח.
 2. תקנון האתר אינו מוגבל בזמן ויהיה תקף גם לאחר תום תקופת השימוש באתר.
 3. בעלי האתר רשאים לשנות את תכולת התקנון מעת לעת ע”פ שיקול דעתם.

 

במידה שאינך מסכים לכל סעיפי התקנון במלואם וללא הסתייגויות עליך לעזוב את האתר מייד ולהפסיק את השימוש בו.